پرداخت مالیات در انگلیس برای استفاده از رمزارزها

نهاد مرکزی مالیات و خدمات مالی انگلیس، قوانین و مقررات مالیاتی خود در حوزه‌ی رمزارزها را برای بخش‌های صنعتی و افراد حقیقی، بازنگری و به روز کرد.

بندهای قانونی که در این به‌روز رسانی لحاظ شده است، طبق انتظار همچنان جانب احتیاط در آن گنجیده شده است و در کنار قوانین مالیاتی دیگر این کشور قرار می‌گیرد.
براساس این قانون، افراد برای تبدیل رمزارزها به ارزهای فیات، خرید با رمزارزها و یا تبدیل رمزارزها به یک‌دیگر باید مالیات پرداخت کنند.