فروش کالا و خدمات با استفاده از کاردانو و دریافت فیات

تیم کاردانو با مشارکت پلتفرم فینتکی Coti، اعلام کرد...